Nggaˈan chu marapa tǝ ɓat kǝmɗiya, thleya nech kǝ nggǝr nggǝreyi Kaanda, thla ˈyat mǝn wa “Ɓǝrati Kaandecha”.

Ɗef wandǝkaɗatinchi ndaˈan nech kǝ mbǝnin fata tǝ mbǝs har inandǝ nggǝr nggǝranɗiya.

Kandecha kaa nafcha paɗ tǝ naˈan kweˈtǝ ha kǝ chokmǝn kǝɗ takǝt nafcha.

Mǝɗiya no naa Mǝrshishingndi Yesu tǝ ˈYamǝssa yi Kaandecha, wan Lawlawatsǝ paɗ tǝ fowun kwastǝ icha yi  Kaandecha.

One of Our dedicated Elders, Baba Philip Hausa
Picture of Children in Ga'anda Celebrating During Songs Presetation

The Ga'anda Youth Development Association Yola Branch has launched a Magazine and invite you to read here on the site

 

 Downloads

Magazine of Yola Youth

Magazine of Yola Youth 2

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.