Fǝ Michaˈan

Miyan ˈyamǝn, taɗ fe nafchiɗi nech tǝ sǝnan kǝ nandǝ tahsandǝ ǝnɗi nafe tǝɓrandǝ ha, terˈyanda nechan nduk ha tǝ fe thlǝ chaˈanchi nafchi kaɗi. Thlǝ nechandǝ parat tǝ raˈatˈyamǝn tǝ choktiyamǝn, nakandǝ wenandǝ indi nafchi kaɗi, tǝ nggomandǝ nafchaˈan kǝ fartǝɗi nat fe tǝɓandǝ lawlawaɗan ha

Jessica Caleb nech fer chektǝ ndikta kǝ dar ǝndi chaandǝ Farta

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.