Fǝ Thlinchaˈan

Mǝɗiya, thlǝ kweˈchaˈan ha kǝ saˈa ǝn ǝnɗi Mbuˈtǝ Yesu tǝ indiyan kǝmɗi kǝmsichiyan kǝ nat nafchǝ nat, tǝmɗi ɓaasa, mbuˈtaˈan, kǝssandǝ fowun si tǝ paɗ choktǝɗi nech ndiˈchan tǝ meeˈyamǝn.

Teachers.jpg