Mǝt Chaˈaɗan

Mǝt Chaˈaɗan, thlǝ chaˈanchaˈan nafchiyaˈan mbanɗi nat ndǝ changgata tǝ yarata paɗ tǝ ndik miyan. Ə tahsaˈǝn mbanchi ha thla na nafchǝ ngomnda kǝnandǝ chaˈata. Wan lawlawechisi yi changgata tǝ yarata, yi shiɗshiɗechǝsi, ˈyamǝscha, chaˈa kwaransi, thlǝm wan thlucha, hwalicha, ɗǝfcha, tuwecha, ɗakwancha tǝ iciɗi thlǝ chit nda yi chaˈata, nafchis kǝɗay paɗ tarchis kǝɗaya: