Thlǝ Thlǝ Mǝt Tarchaˈan

Hur ndik tǝɓrandǝ miɗi ha ya, thlǝ thlǝ chaˈansi kǝɗ feya: 

  • Fǝ tǝɓranchaˈan
  • Fǝ Tahǝs miyan
  • Fǝ ɓaaschaˈan
  • Fǝ in ˈyamǝshcaˈan
  • Fǝ chaˈaanchaˈan kaɗi
Teachers.jpg