Copyright

This website is sponsored by NBTT.

Kǝthlǝm chektǝ ndikta kǝ indi mǝɗiya, yara ǝn ndǝnStisonsunday4live@gmail.com

Manga tǝ mbuˈchife wa, ichiɗi nat nech mǝɗiyaGa'anda Project