Paktechi Wum inda

Feya nech kǝ Paktechi tǝɓǝr miɗi haya

Rev Samuel Karkomnda          Chairman

Rev. Samuel N. Karkumda, nggǝt chi fe anchi ǝ Kwanta Ga’anda District hur Gombi wan thle mǝti Adamawa.

Nggǝt chi fe anchi hur hurat (1963)-1/11/1863. Kǝ chinan Karkomnda tǝ manan Dattin hur wan hahi thlǝ 'ya fe wa Kan kwantawa,nechan tǝ hurat 53 tǝ nggǝtta. Thlǝ chan Kǝrǝsti kǝ Chinan pad tǝ thlǝ thlǝt anchi hur hurat 1979 chan kǝ fe 'yem kǝ in tǝmdi Rev, Ayuba Chifartawa ǝ LCCN Ga’anda.

Kahkan  Rautha Samuel Kefas hur hurat 1985, Farta fǝrantǝ wanchi wan her ha arta (9)  2 hǝssa 3 kǝ nǝssa fe nech ha tǝ shishingnda tǝ kǝdu fodda mǝrnda kǝ maandi Farta.

CHANGAT'YAN

  • Cha'i mǝt changgaɗi nech  Ga’andǝ yu hur hurat 1971-1977 tǝbandǝn thla nech kǝ tǝrkwathl kanan.
  • Channgi pad ǝ Jada yi fǝ cha'echa'an hur hurat 1979-1783 mbǝskan sartificheta yi malɗǝm cha.
  • Mǝt cha'aɗi nech ǝ Bronoum Lutheran Seminary hur hurat 1989-1992
  • Mbǝskan Diploma yi Fǝ tǝr mbancha  ǝ Mbamba hur hurat 1989-1992.
  • Mǝt cha'aɗi nech ǝ Ibadan thla nech manchan hur hurat 2000-2002 Bachelor of Arts.

 

TARCHA

  • Mbǝstǝ cha'andǝ kadi yi maldǝcha hur hurat 1984-1988
  • Mbǝstǝ tera yi thla nech nat kǝ rema yi Ngopi 1996- kǝ bukwiyya, yi Gombi .
  • Chokkan kǝ thla nech kǝs mǝtchokti CAN yi Gombi thla'tǝ  2010 - 2016.
  • Chokkan kǝ thla  kǝschǝ mǝtchokti Kaanda yi tǝrkwathl kanan 2007-2008.
  • Tad kǝ fe anchi kǝ thlǝ mǝt chokti Ga’anda Bible Translation in 2014

Farta kǝ fǝrowuntǝ mbǝs ǝn har.

Musa Yitangha               Plǝla

Justus Dogari                  Thlǝ Yarata

Shadrack Barkuma        Plǝla i thlǝ Yarata

Jensen Gangrang           Thlǝ Tawus Wandǝbǝthla

Vincent Yohanna            Thlǝ Kǝs Wandǝbǝthla

unday Timawus              Thlǝ Tera

Dinah Solomon               Thla Nech kǝ Maldǝm

Edward Festus                 Thlǝ Tahasta

Polycarp Ayuba                Kapa Nefa

Claphton Difirwiti                     “

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.