Ichiɗi Thlǝ Chit Ən

Ichiɗiya thlǝ chit ǝn:

1. Tǝɓrandǝ Lawlawechi ha

2. Chaˈandǝ Nafchǝ Changga Miyan tǝ Yara ndǝ ha

3. In ˈYamǝssa tǝ Rǝɓchú Samǝn Samǝn

4. Shiɗ shiɗecha

5. Tarakicha

6. Chaˈandǝ kaɗ yi Kǝmsicha

7. Tar Raˈata yi tarakta